2022 Jaarplan

Jaarplan 2022


Inleiding

Het jaar 2021 was voor het tweede jaar achtereen een jaar waarin veel activiteiten moesten worden geannuleerd. Een bijkomstigheid was dat het ledenaantal opnieuw groeide, waardoor de opbrengsten na afdracht aan de Hengelsport Federatie Midden-Nederland en Sportvisserij Nederland aanzienlijk hoger waren dan begroot. De extra financiële ruimte die dat gaf is aangewend om een aantal onderhoudszaken, zoals het opknappen van en het verbeteren van de beveiliging aan het gebouw bij de Puls konden worden uitgevoerd. Ook de oeververbetering in Meddo is aangepakt. De vooruitzichten voor het jaar 2022 zijn naar het zich laat aanzien beter dan in 2021. We gaan dan ook een programma maken dat recht doet aan hetgeen de Karper in haar doelstellingen heeft staan. Een punt van zorg is – nog steeds – het tekort aan vrijwilligers en bestuursleden. Ook dat krijgt in 2022 alle aandacht.
Vrijwilligersbeleid
Al weer enkele jaren geleden is de wijze waarop de Karper wil omgaan met vrijwilligers tegen het licht gehouden. Inmiddels zijn er met alle vrijwilligers overeenkomsten gesloten en zijn er duidelijke vergoedingsregelingen afgesproken. Alle vrijwilligers zijn daardoor ook automatisch verzekerd. Waar nodig is ook een VOG beschikbaar. Enige punt van zorg is het aantal vrijwilligers dat nodig is om hetgeen we willen te kunnen uitvoeren. Voor het bestuur is eind 2021 een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Bestuur en taakverdeling
De taken van het bestuur moesten door het tussentijdse vertrek van de secretaris worden herzien. Inmiddels is gestart met het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Tijdens de ledenvergadering op 20 september 2021 werd het voorzitterschap overgedragen aan Ricardo Schippers. Hans Bax neemt het secretariaat voor zijn rekening.
Beheer en organisatie
De administratie wordt in eigen beheer uitgevoerd door de penningmeester die daarbij gebruik maakt van het boekhoudprogramma van Snelstart. De ledenadministratie wordt beheerd door de 2e penningmeester en is ondergebracht bij HSV-leden, onderdeel van Sportvisserij Nederland. De – financiële – administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door Boesveld van der Burg Accountancy en Belastingadviezen Winterswijk.
Gebouw de Puls, Clubhuis
Het gebouw bij de Puls begint steeds meer te lijken op een clubhuis. Het gebouw is in 2021 voorzien van een stevige onderhoudsbeurt. Alle materialen van de Karper, inclusief het archief zijn daar inmiddels ondergebracht. Enige dat nog aangepakt moet worden is de verbetering van de verlichting en het – eventueel – aanbrengen van camera’s. Dat staat voor het komende jaar op het programma.
Automatisering
Op de valreep van 2021 is besloten de gehele administratie onder te brengen in Office 365. Hierdoor kunnen alle bestuursleden gelijktijdig over alle relevante informatie beschikken.


Wedstrijden

Het is zeker de bedoeling om in 2022 weer een volledig wedstrijdprogramma te organiseren. Voor de jeugd is dit vrijwel zeker rond. Voor de senioren nog geenszins. Er zullen vooralsnog geen aanvragen voor wedstrijden elders worden ingediend. Doorgaan daarvan valt of staat met voldoende mensen om dit te organiseren. Vrijwel zeker kan de 3-Kolkenwedtrijd in april wel doorgaan. Ook de 55+wedstrijden gaan in principe door.

Beheer en Onderhoud

Voor beheer en onderhoud is inmiddels een goed toegeruste groep beschikbaar. Zij verzorgen het hele jaar door het noodzakelijke onderhoud bij de drie viswateren. Waar nodig worden derden ingeschakeld. Besloten is om voortaan jaarlijks een controle te laten plaatsvinden om de risico’s/veiligheid van de bomen in beeld te brengen en waar nodig onderhoud uit te voeren.

Controles/Globe Security

De Ledenvergadering van 20 september jl. heeft toestemming gegeven om de overeenkomst met Globe Security te verlengen onder de voorwaarde dat de evaluatie geen bijzonderheden op heeft geleverd. Er zullen nieuwe afspraken gemaakt worden, waarbij ook de rol van de eigen controlecommissie wordt ingevuld.

Jeugd

Medio 2021 konden we weer over een jeugdcommissie beschikken. In 2021 zijn er nog enkele activiteiten geweest. Voor 2022 is de jeugdcommissie volop bezig weer een volledig programma uit te voeren. Gepland zijn vislessen op scholen, viswedstrijden, maar mogelijk ook activiteiten waaraan mensen met een beperking kunnen deelnemen.

Samenwerking derden, relatie collega-visverenigingen (Het Voorntje Eibergen, ’t Voorntje Winterswijk/Camping Italiaanse Meren

Van oudsher is er jaarlijks een besturenwedstrijd van de Karper en Het Voorntje in Eibergen. In 2022 zal worden besloten of deze traditie moet worden voortgezet, dan wel een andere invulling zal moeten krijgen. De samenwerking met ’t Voorntje Kotten en de Italiaanse Meren zal worden voortgezet.

Relatie HFMN en SVN

De relatie met de Hengelsport Federatie Midden –Nederland en Sportvisserij Nederland zal tegen het licht gehouden worden. Vanzelfsprekend staat aansluiting niet ter discussie. Nagegaan zal worden of meer gebruik gemaakt kan worden van hun diensten en adviezen. De verwachting is dat in de loop van 2022 Sportvisserij Nederland en de Hengelsport Federatie Midden-Nederland zullen fuseren. Het kantoor in Westervoort zal blijven en regiokantoor van Sportvisserij Nederland worden.
 

Gemeente Winterswijk (Sportnota 2020; brief aan gemeenteraadsfracties)

Eind oktober is aan alle (kandidaat-)gemeenteraadsfracties een brief gestuurd om aandacht te vragen voor de belangen van de Karper in relatie tot de maatschappelijke functie van de Karper in de Winterswijkse samenleving. In de brief wordt gevraagd hieraan aandacht te besteden in de verkiezingsprogramma’s.

Overleg WRIJ HFMN en Gemeente Winterswijk

In 2021 kon overleg met Het Waterschap, de gemeente Winterswijk en de Federatie vanwege de Coronamaatregelen niet doorgaan. De Karper zal het komende jaar opnieuw het initiatief nemen voor een structureel overleg met deze partijen.
 

Begroting

De begroting 2022 is taakstellend voor de activiteiten die in 2022 zullen worden ondernomen. Daarbij is overigens voorzien in een reservering van ca. 5% (in 2022 € 5.000, -) van de begroting voor onvoorziene uitgaven. Invulling hiervan zal afhangen van niet geplande zaken die zich in 2022 kunnen voordoen. Het bestuur kan dit bedrag – naar behoefte – aanwenden en legt daarover achteraf verantwoording af. Nieuw in de begroting is een post voor controle en toezicht.

Informatie-/discussiebijeenkomsten

Tijdens de ledenvergadering van 20 september jl. is opnieuw aandacht gevraagd voor het – jaarlijks – organiseren van een informatie-/discussiebijeenkomst. Het bestuur zal er alles aan doen hiervan een gewoonte te maken.

Ledenvergaderingen

Ledenvergaderingen worden – over het algemeen – maar matig bezocht. Gekeken zal worden of hierin verbetering gebracht kan worden door bijvoorbeeld te combineren met een inleiding over een actueel thema, of iets dergelijks.
 

Visstandbeheer

In november 2019 en 2020 zijn in de Meddose Kolk en de Puls en in het Kloosterveld karpers en brasems uitgezet. In 2022 is opnieuw een bedrag groot € 3.000, - gereserveerd. Er is nog niet besloten, of, zo ja, welke vis in 2022 zal worden uitgezet.
 

Activiteiten/evenementen (ouderen, jeugd, gehandicapten)

Nu er weer een Jeugdcommissie is, kunnen er in 2022 weer activiteiten worden georganiseerd. Er zullen in ieder geval weer vislessen worden georganiseerd. Ook een aantal wedstrijden staan op de agenda. Gekeken wordt op welke wijze dit kan gaan aansluiten bij regionale of landelijke wedstrijden.
 

Verkoop dag-/weekvergunningen

De verkoop van dag-/weekvergunningen zal op de huidige werkwijze worden gehandhaafd. Datzelfde geldt voor de verkoop van jaarvergunningen. De prijs voor een weekvergunning wordt verhoogd naar € 15,- (was € 10,-). Datzelfde geldt voor de gezamenlijke vergunning voor het Kloosterveld en de Italiaanse meren in Kotten.
 

PR en Communicatie (Website, Facebook, Instagram, pers, nieuwsbrief)

Eind 2021 is de automatisering verbeterd. De Karper maakt gebruik van Office 365. Daardoor wordt een betere communicatie bewerkstelligd. Onderzocht zal worden hoe de verdere communicatie met de leden verder kan worden verbeterd.
 

Evenementen

Eerder is gesproken over het organiseren van evenementen om daarmee de betrokkenheid van de (jeugd-)leden te vergroten. In 2021 moest veel worden geannuleerd. Overwogen in 2022 weer aan de Nationale Hengeldag deel te nemen. Bovendien wordt nagegaan of we de Visvakantiecaravan van Sportvisserij Nederland naar Winterswijk kunnen krijgen. In ieder geval zal – gezien het succes in 2019 – in maart 2022 een informatiebijeenkomst voor de leden worden gehouden. Het programma voor 2022 zal in het voorjaar nader worden uitgewerkt.
 

Leden

Het ledental is in 2021 opnieuw toegenomen tot iets boven de 2.900. De contributie is per 1 januari 2021 met – gemiddeld - € 5, - verhoogd. In 2022 is rekening gehouden met een – gemiddeld – ledental van ca. 2.500 om 2022. De contributie wordt in 2022 niet verhoogd.

Publiciteit

De Karper voert een passief publiciteitsbeleid. Wel worden de leden – via de website en Facebook – regelmatig geïnformeerd over de diverse ontwikkelingen. Gebleken is dat de huidige werkwijze niet altijd toereikend is geweest. In 2022 zal worden bekeken hoe dit verbeterd kan worden.
 

Tot slot

Het jaarplan 2022 heeft een groter ambitieniveau dan dat van voorgaande jaren. De Karper staat er – weer – goed voor. Knelpunten zijn er nog steeds, maar ook en vooral uitdagingen om hieraan het hoofd te beden. Laten we hopen dat de Coronamaatregelen ons in 2022 wat minder overlast geven.

Vaststelling en goedkeuring

Het jaarplan is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 december 2021 en zal op 21 maart 2022. ter goedkeuring aan de ledenvergadering worden voorgelegd.


Ricardo Schippers, voorzitterHans Bax, secretaris.