60 jarig bestaan

In het archief van W.H.V. de Karper is een handgeschreven document gevonden uit 1987. Dit is de tekst van een speech tijdens het 60 jarig bestaan. Helaas staat er geen naam bij van degenen die de speech gehouden heeft maar mocht u weten wie dat geweest is geef dit dan door via webmaster@whvdekarper.nl

De speech geeft een mooi overzicht van de eerste 60 jaar van onze vereniging.


W.H.V. de Karper 60 jaar 1927 - 1987

Zaterdag 7 november a.s. viert de WHV de Karper haar 60 jarig bestaan.

Juiste oprichtingsdatum is 1 november 1927.
Aantal leden bij de oprichting is ca. 17 leden. Nu meer dan 2000 leden. Groot deel van de Winterswijkse bevolking vertoeft gaarne aan de waterkant. Ook uit de naburige grensstreek zijn er velen lid zoals uit Oeding, Borken, Vreden, Bocholt, Stadtlohn, Sudlohn enzovoort.

De W.H.V. De Karper is een goed georganiseerde vereniging waarbij de vele taken op een juiste wijze zijn verdeeld en heeft goede in eigendom verkregen viswateren. Dit zijn 3 wateren te weten:
De Puls, Kolk Meddo en 't Kloosterveld (Grote kolk Italiaanse meren). In pacht 't Hilgelo.

De contacten
Met de diverse overheidsinstanties goed weet te overleggen.

Het bestuur bestond in 1927 uit de heren W. de Klerck, L. Post en D. Rensen.
Het viswater was toen de gracht rond huize Plekenpol bij Den Helder. De eerste vis (karpertjes) werden in februari en mei 1927 uitgezet.

In 1928 sloot de opgerichte vereniging zich aan bij de Algemene Hengelaars Bond, ook pachtte men in deze zelfde tijd het visrecht van de Italiaanse meertjes voor fl 25,- per jaar.

Van de Nederlandse Spoorwegen kreeg men in 1929 vergunning om te mogen vissen in De Puls.
Het vissen in De Puls was van korte duur want in 1931 hoorde men dat de toenmalige voorzitter het voor zichzelf had gepacht. De oorzaak hiervan was dat na een bestuurscrisis een ander bestuur werd gekozen.
De door de vereniging uitgezette vis in De Puls werd bij nacht en ontij uit De Puls gehaald en uitgezet in dat water waar de leden van De Karper wel mochten vissen.

In 1933, dankzij de vele bemoeinissen van wijlen de heer Jansma, werd De Puls opnieuw gepacht. De gracht rond huize Plekenpol werd als viswater in 1934 opgeheven. Omreden het actieve bestuur de nu in eigendom hebbende Kolk Meddo pachte.


Foto: Bestuur 1937

Oorlogsjaren brachten wat rust in de activiteiten van de hengelaarsvereniging. Maar toen medio 1942 bekend werd dat Duitse soldaten met handgranaten vis aan het vangen waren in De Puls werd de toenmalige voorzitter B.M. ter Haar dit te gortig. De Ortscommandant werd er bijgehaald en de Duitse (zwartvissers) soldaten moesten de vis betalen.

Kort na de bevrijding 1945 werd alweer vergaderd. Het eerste concours werd in 1946 gehouden met 420 deelnemers.

De vereniging bleef groeien en in 1947 bestond het ledental uit 130 leden.

De Slingebeek werd in 1948 als viswater verkregen, dit had tot gevolg dat de contributie met 10 cent per maand verhoogd diende te worden.

De vereniging kreeg in 1935 een nieuwe secretaris; De heer G.H.W. Mentink welke de functie op uitstekende wijze vervulde gedurende 37 jaar lang en in 1972 zijn functie als secretaris overdroeg.

Terwijl in 1937 tot penningmeester werd gekozen de heer G.W. Peters en hij tot op de dag van vandaag nog steeds bestuurslid is van De Karper als 2de penningmeester.

Opnieuw moeilijkheden rond het viswater De Puls.
De N.S. verkocht namelijk de voor De Karper zo belangrijke viswater aan de toenmalige Koninklijke Weverij "De Batavier". Gelukkig werd in goed overleg tot een huurovereenkomst gekozen voor 6 jaar. Maar juist voor het houden van een groot visconcours pompte men van de zijde van De Batavier voor een onderzoek De Puls leeg. Met allerlei handige grepen van de leden van De Karper, door weer op tijd De Puls vol met water te krijgen kon het concours normaal doorgang hebben.

Foto: Bestuur 1952


Het ledental bleef groeien en met name in het jaar 1960 toen massaal werd overgegaan op de 5 daagse werkweek kreeg men een enorme toeloop van leden.
In 1960 was men als vereniging ook lid geworden van de Federatie "De Oude IJssel" v/h Pootvisfonds van De Oude IJssel en dat bracht de mogelijkheden voor de leden om ook in de Oude IJssel en de A-Strang te vissen.

In 1961 werd door het bestuur de hulp van de gemeente ingeroepen, maar helaas zonder resultaat.

In 1962 sloot de vereniging zich aan bij de Beheers Eenheid Twenthe Kanalen v/h Twents Pootvisfonds. De toen 350 leden tellende vereniging mochten door deze aansluiting ook in het Twenthe Kanaal vissen.

De winter van '62-'63 was zo streng en het vroor zo hard, dat diverse instanties zoals brandweer te hulp werden geroepen om zuurstof onder de dikke ijslaag van de diverse viswateren te blazen. De vorstperiode duurde van 22 december 1962 tot eind februari 1963.


Foto: IJhakken in Kolk Meddo

In 1967 werd op plezierige wijze het 40 jarig jubileum gevierd.
Het bestuur bestond toen uit:
L. Kist, Voorzitter, G.H.W. Mentink, secretaris, G.W. Peters penningmeester en de bestuursleden B. Olde Wolters, D. vd Graaf, T.W. te Lindert en C. Kuiperij.

Tijdens de receptie van het 40 jarig bestaan hoorde men van de gemeentelijke vertegenwoordiger dat waarschijnlijk 't Hilgelo dat nog maar net in exploitatie was genomen als toekomstig viswater van De Karper kon worden gezien.

Nadat voor 't Hilgelo een officiële huurovereenkomst was verkregen vond in 1969 de eerste visuitzetting plaats.


Foto: Eerste visuitzetting in 't Hilgelo

Doordat het Hilgelo nog niet bevist kon worden en het ledental bleef groeien moest het aktieve bestuur uitzien naar meer viswater in de regio. Dit werd gevonden om toe te treden tot het pootvisfonds van De Berkel en weer waren er meer mogelijkheden om te vissen voor de leden.

In 1972 legde secretaris G.H.W. Mentink zijn functie na 37 jaar neer en na een korte periode met als secretaris de heer Te Lindert ging het secretariaat naar de heer H. Mentink jr. die deze functie ook thans nog vervult.

De vereniging bleef groeien en in 1975 telde men 1350 leden. Op 20 mei van dat jaar kocht men het viswater De Kolk Meddo aan. Grote vreugde in de vereniging die echter weer getemperd werd door moeilijkheden over de huur van 't Hilgelo. Maar ook dit probleem werd tenslotte dankzij de inzet van velen weer opgelost.

Het gekochte viswater "De Puls" door De Batavier bleek plotseling te koop te zijn en na een succesvol overleg met de leden kon dit viswater op 26 januari 1976 deels uit eigen middelen en met veel financiële steun van de leden worden aangekocht.

Bij het 50 jarig bestaan in november 1977 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:
L. Kist voorzitter, H. Mentink secretaris, G.W. Peters penningmeester. Th. te Lindert 2de secretaris, C. Kuiperij 2de voorzitter, H. Bouwhuis en G. Wolters. En drie ereleden m.n. de heren J. Dekker, G.H.W. Mentink en G. Jansen. In 1978 werd ook de heer C. Kuiperij benoemd tot erelid.
Door leden werd een geldinzameling gehouden onder de leden om in dit jubileumjaar bij De Puls een nieuwe materiaal-schuilgelegenheid te laten bouwen door leerlingen van de Technische School.

Een gedeelte van het viswater 't Kloosterveld Kotten (Grote kolk Italiaanse meren en in het bezit van 3 verschillende eigenaren) word in het jaar 1980 door een van deze eigenaren te koop aangeboden. Ook hier slaagt het steeds vooruitkijkend bestuur van De Karper er in om dit gedeelte en uiteraard weer met goedkeuring van de leden aan te kopen.

In de tachtiger jaren wordt het viswater De Puls van een nieuwe oeverbeschoeiing voorzien. Ook kampt de vereniging met veel water verontreiniging in zowel De Slingebeek als in de Meddosebeek en wat ten koste gaat van vele honderden kilo dode vis.
Dankzij de twee waterbemonsteraars welke de vereniging rijk is word alles nauwlettend in de gaten gehouden, en er is de laatste jaren al heel wat verbeterd in de waterkwaliteit. Wel moet je als vereniging steeds blijven ageren op diverse instanties om succes te bereiken, en als vereniging ook de nodige stappen te wagen ondernemen.

In het jaar 1984 dreigen hoogspanningskabels welke over de Kolk Meddo zullen komen te hangen hoogspanningen te brengen in het bestuur van De Karper. De P.G.E.M. welke bij het uitstippelen van het tracé de kolk waarschijnlijk heeft zien liggen maar niet aan een viswater heeft gedacht komt net zoals de vereniging in de problemen. Vissen onder hoogspanningskabels kan levensgevaar met zich meebrengen.
Na eindeloze gesprekken tussen P.G.E.M. met diverse instanties wordt van de zijde van de P.G.E.M. in 1986 toegezegd dat de vereniging een éénzelfde oppervlakte te bevissen water houdt als zij nu heeft en het gedeelte viswater waar nu de hoogspanning overloopt aan de andere zijde zal worden uitgegraven.
Hiervoor zal een ontgrondingsvergunning voor worden aangevraagd. Ook zal in dat plan het oude gedeelte van De Puls worden gerenoveerd.

In ditzelfde jaar 1986 wordt nogmaals een gedeelte van het Kloosterveld aangekocht, de zogenaamde grenskant komt hiermee ook in het bezit van de vereniging.

Terwijl eind december 1986 nogmaals een water-grond ruiling plaatsvindt bij het viswater Het Kloosterveld en waarmee nu voor 95% het gehele viswater in het bezit is van de vereniging.

Nu net in dit jubileum jaar en voor ons jubileum feest is de goedgekeurde ontgrondingsvergunning aangaande de Kolk Meddo in het bezit van de vereniging. Zodat er waarschijnlijk in december a.s. begonnen zal worden met het renoveren en verleggen van het viswater.

Het bestuur van de W.H.V. de Karper bestaat uit:
L. Kist voorzitter sinds 1962
H. Mentink secretaris sinds 1973
W. Schreurs penningmeester sinds 1978
G. Peters sinds 1937 en erelid
C. Kuiperij sinds 1962
Th. te Linderd sinds 1962
G. Wolters sinds 1975
J.H. Mentink sinds 1980
Th. Hengeveld sinds 1984
Tevens is nog erelid G. Jansen