Bestuur

In de ledenvergadering van 14 mei 2018 heeft het bestuur haar aftreden toegelicht. Aansluitend heeft de ledenvergadering unaniem besloten de heren Hans Bax en Martin Giesen te benoemen tot kwartiermakers/gevolmachtigden. 

Hun opdracht luidt om na te gaan wat tot de bestuurscrisis heeft geleid en aanbevelingen te doen om herhaling te voorkomen. Verder is aan hen gevraagd om een voordracht te doen voor nieuwe bestuursleden. Voor wat betreft de lopende zaken van WHV De Karper worden zij geacht te handelen naar bevind van zaken en te doen wat naar hun oordeel in het belang van de vereniging is. De leden dienen regelmatig geïnformeerd te worden, via website/Facebook. De leden hebben ingestemd met deze communicatiekanalen.

De gemaakte afspraken met de kwartiermakers gelden voor maximaal 6 maanden. 


Inmiddels zijn er een tweetal ledenvergaderingen geweest – 10 en 24 september 2018 – waar de statuten en het huishoudelijk reglement zijn vastgesteld.

In de ledenvergadering van 24 september 2018 zijn Martin Giesen en Hans Bax benoemd tot resp. voorzitter en secretaris/penningmeester voor een periode tot maximaal 1 april 2019. In de Ledenvergadering van maandag 18 maart 2019 zal een geheel nieuw bestuur worden benoemd.

Het bestuur is te bereiken via de volgende emailadressen:
info@whvdekarper.nl
hansbax@whvdekarper.nl
martingiesen@whvdekarper.nl