Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Jaarplan 2021

Inleiding

De vooruitzichten voor het jaar 2021 zijn moeilijk in te schatten. Door de Coronamaatregelen moesten in 2020 tal van activiteiten worden geschrapt. Zo kon de geplande ledenvergadering niet doorgaan en werd ook de in november geplande discussie-/informatiebijeenkomst met de leden afgeblazen. Van de 7 geplande wedstrijden moesten er 5 worden geannuleerd. Ook voor onderhoud aan de vijvers moest sterk geïmproviseerd worden om de boel op orde te houden. Een compliment aan de werkgroep is zeker op zijn plaats.
Zoals gebruikelijk hebben we toch voor 2021 een programma in elkaar gezet en daarvoor – waar nodig – financiële middelen kunnen vrijmaken.
Punt van zorg is de afnemende belangstelling van vrijwilligers. Ook op dat punt zijn er voor 2021 de nodige zorgen. Doorgaan van een aantal activiteiten zal sterk afhangen van de vraag of zich tijdig voldoende mensen melden om daarbij te helpen.


Begroting

De begroting 2021 is taakstellend voor de activiteiten die in 2021 zullen worden ondernomen. Daarbij is overigens voorzien in een reservering van ca. 5% (in 2021 € 5.000, -) van de begroting voor onvoorziene uitgaven. Invulling hiervan zal afhangen van niet gepande zaken die zich in 2021 kunnen voordoen. Het bestuur kan dit bedrag – naar behoefte – aanwenden en legt daarover achteraf verantwoording af. Nieuw in de begroting is een post voor controle en toezicht. Door de Coronamaatregelen was handhaving van de regels en controle op de benodigde vergunningen in 2020 erg lastig, zo niet vrijwel niet mogelijk. Bovendien kregen we in 2020 te maken met een grote toeloop van nieuwe leden waardoor het steeds “drukker” werd aan het water. De onrust nam mogelijk daardoor ook fors toe.


Beheer en organisatie

De administratie wordt in eigen beheer uitgevoerd door de penningmeester die daarbij gebruik maakt van het boekhoudprogramma van Snelstart. De ledenadministratie wordt beheerd door de 2e penningmeester en is ondergebracht bij HSV-leden, onderdeel van Sportvisserij Nederland. De – financiële – administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door Boesveld van der Burg Accountancy en Belastingadviezen Winterswijk.


Samenwerking met Hickory

Eind 2020 is de samenwerking met Hickory beëindigd. Het bestuur vindt het gebruik van de faciliteiten van Hickory – vergaderaccommodatie en opslag van goederen – niet in balans met de kosten welke daarvoor maandelijks moesten worden betaald. De kosten worden daardoor wel erg hoog in verhouding tot het gebruik dat we ervan maken. De idee dat Hickory ook gebruikt zal worden voor bijvoorbeeld vislessen en uitreiking van prijzen bij wedstrijden bleek niet aan te slaan. Voor 2021 is nog geen structurele oplossing beschikbaar. Voorlopig worden de spullen in een container opgeslagen. Voor vergadering wordt telkens ad hoc naar een oplossing gezocht. Inzet is om in de loop van 2021 weer een oplossing te hebben voor de lange termijn.


Uitbreiding gebouw bij de Puls

Nu opslag van spullen bij Hickory niet langer mogelijk is wordt nagegaan of uitbreiding van het gebouw bij de Puls haalbaar is. Het afgelopen jaar is met de gemeente Winterswijk overleg geweest over de mogelijkheden hiervan, gezien de ligging van het gebouw. De gemeente is bereid mee te werken aan een uitbreiding. De komende maanden wordt een plan uitgewerkt. Het is de bedoeling om – als daartoe door het bestuur wordt besloten – een aantal varianten voor te leggen aan de eerstvolgende ledenvergadering. De begroting voor 2021 voorziet – nog – niet in de uitbreiding.


Vrijwilligers

De vergoeding- en onkostenregeling voor vrijwilligers – en voor bestuursleden – zal niet worden aangepast. Wel zal – per onderdeel – het aantal vrijwilligers nog een keer onderwerp van gesprek zijn. Mogelijk heeft dit wel consequenties voor de individuele inzet en vergoeding voor vrijwilligers.


Onderhoud

In samenspraak met de werkgroep beheer & onderhoud zal voor 2021 – en volgende jaren – een plan van aanpak worden gemaakt. Daarbij zal ook worden gekeken welk deel van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden zal worden uitbesteed aan derden. Een plan zal in het voorjaar van 2021 in het bestuur worden besproken. In de eerstvolgende ledenvergadering – 16 maart 2021 – zal hieraan aandacht worden besteed, Vaststaat al dat in Meddo forse ingrepen noodzakelijk zijn. Als gevolg van de droogte is een groot deel van de oevers instabiel geworden. Het risico van verder verval is alleszins aanwezig. Voor 2021 is een bedrag groot € 10.000,- gereserveerd. Als daartoe aanleiding is, zal de ledenvergadering om een aanvulling worden gevraagd.


Visstandbeheer

In november 2019 en 2020 zijn in de Meddose Kolk en de Puls en in het Kloosterveld karpers en brasems uitgezet. In 2021 is een bedrag groot € 2.000, - gereserveerd. Er is nog niet besloten, of, zo ja, welke vis in 2021 zal worden uitgezet.


Wedstrijden

Het wedstrijdschema 2021 is onlangs vastgesteld Waar nodig zijn de aanvragen verzonden. De besturenwedstrijd met Het Voorntje Eibergen heeft in 2020 niet plaatsgevonden. Dit zal het komende jaar alsnog gebeuren en wel in Meddo met aansluitend een etentje. De Karper is gastheer. Dit zal de laatste keer zijn. Dit is inmiddels met het bestuur van Het Voorntje Eibergen besproken. Voor de 55+wedstrijden is een eenmalige bijdrage ad € 150,- gereserveerd. De verantwoordelijkheid voor het houden van deze wedstrijden ligt bij de organisatie van de wedstrijden en niet bij het bestuur. Het bestuur stelt de accommodatie ter beschikking door op genoemde tijdstippen de vijvers voor andere vissers te sluiten.


Jeugd

Voor de jeugd is nog geen programma beschikbaar. Veel zal afhangen van de beschikbaarheid van commissieleden. Voor 2021 is € 750, - gereserveerd. In ieder geval zullen jeugdleden in de gelegenheid worden gesteld om aan alle wedstrijden van de Karper deel te nemen. Waar nodig zal dit gefaciliteerd kunnen worden.


Controles

In 2020 zijn aanzienlijk minder controles uitgevoerd dan wat tot nu toe gebruikelijk was. Het bestuur vond dat zij – als gevolg van de Coronamaatregelen – de veiligheid van de controleurs niet kon waarborgen. Wel is er overleg geweest met de wijkagent en de BOA’s. Zij hebben het afgelopen jaar – waar mogelijk – wel meer controles uitgevoerd. Ondanks deze inzet zijn er het afgelopen jaar meer klachten en incidenten geweest dan gewenst. Het bestuur heeft daarom besloten – voorlopig voor een jaar – een derde in te schakelen om in 2021 controles uit te voeren. Als dat in 2021 wel veilig kan zullen ook onze eigen controleurs weer op pad gaan. In oktober zal deze werkwijze worden geëvalueerd. Met deze inzet hoopt het bestuur de rust aan het viswater weer te kunnen garanderen.


Evenementen

Eerder is gesproken over het organiseren van evenementen om daarmee de betrokkenheid van de (jeugd-)leden te vergroten. Zo wordt overwogen ook in 2021 weer aan de Nationale Hengeldag 2021 deel te nemen. Bovendien wordt nagegaan of we de Visvakantiecaravan van Sportvisserij Nederland naar Winterswijk kunnen krijgen. In ieder geval zal – gezien het succes in 2019 – in november 2019 een informatiebijeenkomst voor de leden worden gehouden. Het programma voor 2021 zal in het voorjaar nader worden uitgewerkt.


Verkoop dag-/weekvergunningen

De verkoop van dag-/weekkaarten is in 2020 voorspoedig verlopen. Er werden minder kaarten verkocht dan gebruikelijk. De werkwijze zal in 2021 niet worden gewijzigd. Het verzoek van Camping de Italiaanse Meren om ook dag-/weekkaarten te kunnen verkopen alleen voor Het Kloosterveld is in 2020 gehonoreerd en zal worden voortgezet. Mogelijk is de lagere verkoop een gevolg van de grote toename van het aantal leden in 2020. De verkoopadressen staan vermeld op de website.


Leden

Het ledental is in 2020 toegenomen met ruim 700 tot iets boven de 2.700. De contributie is per 1 januari 2021 met – gemiddeld - € 5, - verhoogd. In 2021 is rekening gehouden met een – gemiddeld – ledental van ca. 2.350 om 2021.


Publiciteit

De Karper voert een passief publiciteitsbeleid. Wel worden de leden – via de website en Facebook – regelmatig geïnformeerd over de diverse ontwikkelingen. Gebleken is dat de huidige werkwijze niet altijd toereikend is geweest. In 2021 zal worden bekeken hoe dit verbeterd kan worden.


Tot slot

Het jaarplan 2021 is – naar her oordeel van het bestuur – nog al aan de magere kant. Eigenlijk zouden we wel meer willen organiseren. De mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt. Enerzijds is er natuurlijk nog steeds onzekerheid over hoe het Coronavirus zich ontwikkelt, maar anderzijds – minstens zo zwaar – telt de beschikbaarheid van vrijwilligers. Dat geldt zowel voor de diverse commissies als voor het bestuur. Vast staat als daar geen substantiële aanvulling plaatsvindt, zullen een aantal activiteiten niet kunnen plaatsvinden.


Vaststelling en goedkeuring

Het jaarplan is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 december 2020 en zal op 15 maart a.s. ter goedkeuring aan de ledenvergadering worden voorgelegd.


Hans Bax, voorzitter                        Chris Slotboom, secretaris.