Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

2020-2021 Jaarvergadering

Jaarvergadering 2020-2021

Door de Coronamaatregelen die op dit moment – nog steeds – van toepassing zijn is het – nauwelijks – mogelijk om vergaderingen te houden. Het bestuur vergadert minimaal en doet veel zaken telefonisch af. Ook de ledenvergadering welke gepland was op 16 maart, toen werd uitgesteld tot 5 oktober kon niet doorgaan. Overwogen is een digitale ledenvergadering te houden, maar het bestuur heeft besloten hiervan af te zien. Onze hoop is dat we in het voorjaar van 2021 wel een ledenbijeenkomst kunnen organiseren. Wij zullen dan zowel over 2019 als over 2020 verantwoording afleggen. Om de leden tijdens deze periode toch zo optimaal mogelijk te informeren over de gang van zaken bij onze vereniging hebben wij er voor gekozen een extra rubriek toe te voegen aan de website waar we – als daartoe aanleiding is – informatie te verstrekken waar wij als bestuur van vinden dat de leden daarvan op de hoogte moeten zijn en die eigenlijk in de ledenvergadering aan de orde zouden moeten zijn.

Volgens de statuten is het bestuur gehouden in een jaarlijks te organiseren ledenvergadering de leden te informeren en goedkeuring te vragen over het gevoerde beleid (jaarverslag) en de financiële gang van zaken (financieel verslag). Daarnaast moet het bestuur goedkeuring vragen voor de begroting van het lopende jaar. Wijzigingen van Huishoudelijk Reglement, reglementen bij de visvergunning, het vaststellen van de contributie behoren tevens tot de onderwerpen waar de ledenvergadering goedkeuring voor moet geven.

Zolang de situatie rond het Coronavirus voortduurt zullen zij deze rubriek handhaven en telkens – wanneer daartoe aanleiding is aanvullen. Hebben jullie vragen en zijn jullie het ergens mee oneens, laat het ons weten. Uiteraard zijn wij graag beschikbaar om vragen of opmerkingen van jullie te beantwoorden.

Jaarverslag 2019

Het volledige jaarverslag staat onder de rubriek diversen "Jaarverslag 2019"

Financieel verslag 2019

Het financieel verslag van 2019 is beschikbaar. Er is op door de kascommissie naar gekeken en die heeft hieraan haar goedkeuring gegeven. Voorts is een accountantsverklaring afgegeven. Het jaar kon worden afgesloten met een klein batig saldo. Voor financieel verslag neem contact op met het bestuur. 

Wijziging Huishoudelijk Regelement

Huishoudelijk Reglement is op 18 september 2018 door de ledenvergadering vastgesteld. Per 1 januari 2020 zijn een paar wijzigingen doorgevoerd. De ledenvergadering heeft deze wijzigingen nog niet goedgekeurd. Het volledige – aangepaste – reglement staat elders op de website.
Deze wijzigingen zijn:
Artikel 8 en 11
De wijzigingen zoals we eerder voornemens waren m.b.t. de verplichting tot het hebben van een VOG gaan we niet door voeren. Dat betekent dus dat – zoals eerder vastgesteld – een VOG voor elke vrijwilliger bij de Karper een voorwaarde is en dus blijft. De eerder voorgenomen wijzigingen van de artikelen 8 komt te vervallen. Wel moet de ondertekening in artikel 11 worden gewijzigd.
Bijlage 10 Vergoedingsregeling vrijwilligers
Anders is dat voor bijlage 10 (pagina 22), Vergoedingsregeling vrijwilligers. Daar moet het tarief voor leden van de wedstrijdcommissie wijzigen van € 25, -in € 50,-. Onderaan moet de datum wijzigen in 1 januari 2020.
Bijlage 11 Verhuurbeleid
Bijlage 11 (pagina 23) is op een aantal punten gewijzigd. Er is aan toegevoegd dat aan “buurverenigingen” geen kosten in rekening zullen worden gebracht. Bovendien is toegevoegd dat gebruik van leefnet en de beschikbaarheid van een tweede (top-)set is toegestaan.
Misschien is het handig deze pagina integraal te vervangen. Aanpassing is mogelijk ingewikkelder omdat de artikelnummers ook zijn veranderd.
Het volledige Huishoudelijke reglement vindt u rubriek "Over ons"
 

Contributie 2021

Door toenemende kosten en de verhoging van de afdrachten aan Sportvisserij Nederland (€ 1,00) en de Hengelsport Federatie Midden-Nederland (€ 1,75) zag het bestuur zich genoodzaakt de contributie voor het komende jaar met – gemiddeld - € 5,- te verhogen. Een volledig overzicht van de voor 2021 geldende bedragen treft u onderstaand aan. De vastgestelde bedragen zijn als volgt: :
Nieuwe Jaarvergunning/VISpas W.H.V. de Karper zijn € 50,00 en € 25,00 voor een JeugdVISpas (tot en 13 jaar).
Nieuwe Jaarvergunning/VISpas W.H.V. de Karper online zijn € 47,00 en € 25,00 voor een JeugdVISpas (tot en 13 jaar).
Jaarvergunning/VISpas W.H.V. de Karper € 40,00 middels automatische incasso
Jaarvergunning/VISpas W.H.V. de Karper € 45,00 middels acceptgirokaart
Jaarvergunning/JeugdVISpas W.H.V. de Karper (tot en met 13 jaar) € 18,00 middels automatische incasso
Jaarvergunning/JeugdVISpas W.H.V. de Karper (tot en met 13 jaar) € 23,00 middels acceptgirokaart
Extra VISpas t.b.v. (sublid) € 22,50 middels automatische incasso
Extra VISpas t.b.v. (sublid) € 27,50 middels acceptgirokaart
Dagvergunning W.H.V. de Karper 2021 Jeugd € 3,00 (jeugd tot en 13 jaar)
Dagvergunning W.H.V. de Karper 2021 Volwassenen € 5,00
Weekvergunning W.H.V. de Karper 2021 Jeugd € 5,00 (jeugd tot en 13 jaar)
Weekvergunning W.H.V. de Karper 2021 Volwassenen € 10,00

Visvergunning

In de Verenigingslijst van Viswateren van W.H.V. de Karper zijn per 1 januari 2021 enkele wijzigingen opgenomen. De belangrijkste hiervan zijn:
Het gebruik van een schepnet en een onthaakmat is verplicht
Het maximale werpgewicht is 30 gram
Er mag maar op één stek gevist worden
Verduidelijking over het gebruik van meer dan één hengel.
De volledig lijst staat elders op de website.

AVG

Het bestuur heeft de regels rond de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2019) geëvalueerd. Geconstateerd kan worden dat W.H.V. de Karper aan alle voorschriften voldoet.

Wedstrijden

Voor 2021 is een concept-wedstrijdprogramma gemaakt. De geplande data zijn inmiddels – voor zo ver van toepassing – aangemeld bij resp. de Hengelport Federatie Midden Nederland en de Hengelport Federatie Oost-Nederland. Zodra de data zijn geaccepteerd zullen de data worden gepubliceerd.
Het al dan niet door gaan van de wedstrijden hangt af van de situatie rond het Covid 19 virus, maar ook van de vraag of er voldoende vrijwilligers zijn die zitting willen nemen in wedstrijdcommissie. Momenteel zijn er twee vacatures. Met andere woorden, meld je aan, we zitten dringend verlegen om aanvulling.

Jeugd

Voor de jeugd is er in 2021 – nog – geen programma. Naast Corona is hier het probleem dat er NIEMAND meer is voor de commissie. Ook hier geldt dus de dringende oproep, help ons, een vereniging zonder aandacht voor de jeugd heeft geen toekomst. We hebben minimaal 3, maar eigenlijk 5 mensen nodig om verantwoord een programma mogelijk te maken.

Onderhoud

Het afgelopen jaar is zowel in Kotten, als in Meddo veel onderhoud uitgevoerd. Kotten is – nagenoeg – klaar, voor zover je bij onderhoud van “klaar” kunt spreken. In Meddo ligt dat anders. Er zijn veel (nood-)reparaties uitgevoerd. Door de aanhoudende droogte van de afgelopen jaren en de muskusratten die enige tijd hebben huisgehouden is op tal van plaatsen de oever ernstig verzwakt. Momenteel wordt nagegaan wat de beste oplossing is om dit te repareren. Zodra meer bekend is, zullen wij jullie informeren.

Jaarplan en begroting 2021

Momenteel wordt hard gewerkt – ondanks de vele onzekerheden – aan een jaarplan en de begroting voor 2021. Het bestuur zal dit op 14 december a.s. bespreken en vaststellen. Het is de bedoeling om goedkeuring hiervan te vragen aan de ledenvergadering van 15 maart a.s. De hoofdlijnen van de plannen zullen wij later dit jaar op de website zetten.

Jaarverslag en financieel verslag 2020

Het jaar 2020 zit er al weer voor een groot deel op. Dat geldt zeker voor de meeste activiteiten van een vereniging als De Karper. Veel van onze plannen konden – opnieuw vanwege Corona – helaas niet door gaan. Wel kunnen we melden dat het ledental in 2020 fors is toegenomen. Enerzijds natuurlijk prima en fijn dat het onze vereniging goed gaat. Een nadeel was echter ook dat er meer gevist werd en er daardoor ook meer overlast was, maar ook er te weinig controles konden worden uitgevoerd. De veiligheid van de controleurs kon niet altijd worden gewaarborgd, waardoor geplande controles moesten worden geannuleerd. Momenteel wordt nagegaan hoe we dit voor de komende tijd kunnen verbeteren.
In financieel opzicht zijn we in 2020 – waarschijnlijk – goed door gekomen, ondanks de veel hogere kosten voor onderhoud. De toename van het aantal leden heeft ons daarbij natuurlijk ook geholpen. Overigens moet wel worden bedacht dat voor elk nieuw lid geldt dat de afdrachten aan Sportvisserij Nederland en de Hengelsport Federatie Midden Nederland integraal van toepassing zijn. Dit zijn dus de “clubs” die echt profiteren van de ledentoename. Zodra het financiële verslag beschikbaar is – en gecontroleerd door de accountant – zullen wij ook dit publiceren.

Bestuur

Zoals bekend zijn in maart a.s. de voorzitter en de penningmeester, hoewel formeel voor 4 jaar benoemd – volgens afspraak – aftredend. Ondanks de vele gesprekken die we als bestuur de afgelopen periode ook weer gevoerd hebben is het ons niet gelukt nieuwe bestuursleden te vinden. Jammer natuurlijk, nee eigenlijk ongelooflijk. Hoe kan het toch zijn dat een – zo mooie – vereniging als de Karper met maar liefst ca. 2.700 leden geen mensen kan vinden voor een bestuursfunctie. Help ons na te denken hoe dat komt. Ja, het kost vrije tijd, ja, je hebt verantwoordelijkheid, ja, ga zo maar door.
Maar dan toch, het is ook echt leuk, je kunt – mee – beslissen over welke koers de vereniging wil/kan varen, maar ook en vooral het brengt je ook wat. Steeds weer is er iets nieuws, steeds weer moet je met mensen overleggen wat de beste oplossing is, kortom het vormt ook jezelf en voor de wat jongeren onder ons, het ook nog eens goed voor je CV.
Karper sta op, meld je aan. De vereniging heeft er recht op.