Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Van de bestuurstafel.

terug naar overzicht

Zondag, 20 december 2020

Op 14 december heeft het bestuur haar laatste vergadering in 2020 gehouden. Er is vooral ook terug gekeken op het bijzondere jaar 2020. Tal van zaken moesten worden geannuleerd of anders worden georganiseerd.


Het ledental nam met ruim 700 toe tot ca. 2.700. Natuurlijk mooi, maar ook een stevig punt van zorg omdat het aan de viswateren – regelmatig – wel erg druk werd en daardoor ook nog al eens erg onrustig. Door de Corona vonden minder controles plaats. Overlast was – helaas – nog al eens aan de orde. Financieel zijn we – ondanks de extra kosten, maar o.a. dankzij de toename van het ledental – er goed van af gekomen. Een klein positief saldo blijkt aan het eind van het jaar. De accountant controleert binnenkort de boeken en in de eerstvolgende ledenvergadering leggen wij daarover verantwoording af.


Over een aantal van de zaken waarover een besluit is genomen willen wij jullie onderstaand informeren.

Jaarplan 2021

Ondanks de onzekerheid van de Coronamaatregelen is voor 2021 een jaarplan vastgesteld. Vooral is er de zorg over onvoldoende vrijwilligers die bij de uitvoering van de plannen kunnen helpen.
De volledige tekst van het jaarplan staat onder het hoofdstuk diversen. klik hier voor uitgebreide versie.
In de eerstvolgende ledenvergadering zal voor het jaarplan goedkeuring worden gevraagd.

Begroting 2021

De begroting voor 2021 is vastgesteld. De verhoging van de contributie per 1 januari is verwerkt. Ook de verhoogde bijdrage aan Sportvisserij Nederland en de Hengelsport Federatie Midden Nederland zijn hierin opgenomen. Voor jeugdactiviteiten en wedstrijden zijn bedragen gereserveerd. Doorgaan daarvan is afhankelijk van ontwikkelingen de komende maanden. Via de website worden jullie daarvan op de hoogte gehouden. In de eerstvolgende ledenvergadering zal voor het jaarplan goedkeuring worden gevraagd.

Controles in 2021

Gezien de grote onzekerheid over de Coronamaatregelen en de problemen die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan heeft het bestuur besloten – voorlopig voor de periode van één jaar – een overeenkomst af te sluiten met Globe Security. Deze organisatie zal in 2021 – onaangekondigd – een aantal controles op de naleving van de reglementen bij de viswateren uitvoeren. Onze “eigen” controleurs blijven eveneens actief. Wij hopen dat daarmee de overlast tot het verleden behoort. In de eerstvolgende ledenvergadering zullen wij ons besluit toelichten en met jullie van gedachten wisselen over hoe we dit in de toekomst willen invullen.

Beheer en onderhoud

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat, zowel in Meddo, als in Kotten, nogal wat onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden. De droogte en als gevolg daarvan de lage waterstand en de – aanwezigheid van muskusratten – hebben de oevers op een aantal plaatsen ernstig aangetast. Een deel van de reparaties is uitgevoerd. Voor wat betreft Meddo wordt nog onderzocht wat er nog meer moet gebeuren.

AVG

Zoals gebruikelijk heeft het bestuur nagegaan of De Karper de voorschriften van de AVG voldoende naleeft. De Karper voldoet aan alle voorwaarden.

Ledenvergadering 2021

In 2020 konden we geen ledenvergadering houden. Ook de – inmiddels gebruikelijke – discussie-/voorlichtingsbijeenkomst kon niet door gaan. Voor het komende jaar is een 15 maart a.s. gereserveerd, met 14 juni als reservedatum, als blijkt dat 15 maart niet kan doorgaan Uiteraard zullen wij daar ook nog verantwoording afleggen en goedkeuring vragen voor het gevoerde beleid in 2019. Of deze vergadering kan doorgaan is op dit moment onzeker. Volg de website over de stand van zaken.

Samenwerking Hickory

De afgelopen jaren heeft de Karper weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om in het clubhuis van Hickory activiteiten te organiseren. Dat geldt zeker voor het afgelopen jaar.. De kosten echter liepen wel gewoon door. De samenwerking zoals die in het verleden is beoogd is niet van de grond gekomen. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de faciliteiten. Het bestuur heeft dan ook besloten de samenwerking met Hickory per 1 januari 2021 te beëindigen. De bij Hickory opgeslagen goederen worden – voorlopig – even elders opgeslagen.

Uitbreiding gebouw bij de Puls

Nu we niet meer beschikken over opslagmogelijkheden bij Hickory gaan we onderzoeken of het gebouw bij de Puls kan worden uitgebreid. De gemeente heeft inmiddels haar medewerking toegezegd. De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt. Zodra dat duidelijk is zal dit aan de ledenvergadering worden voorgelegd.

Wedstrijden 2021

Het wedstrijdschema voor 2021 is gereed. Waar nodig zijn de diverse vergunningen aangevraagd en inmiddels – bijna allemaal – verleend. Op de website vind je het gehele programma. Al dan niet door gaan van de planning hangt natuurlijk af van de Coronamaatregelen die dan gelden, maar – en vooral ook – of we voldoende mensen hebben die willen helpen met de organisatie daarvan.

Vacatures Bestuur

Nog steeds zijn we er niet in geslaagd nieuwe mensen te vinden voor het bestuur. De tijd dringt. Hans Bax en Anton Hardiek hebben bij hun benoeming toegezegd tot maximaal maart 2021 te willen blijven. Kortom, mensen sta op en meld je aan. De vereniging is het waard en het is echt leuk, maar en vooral ook goed voor je CV.

Vacatures vrijwilligers wedstrijdcommissie en de jeugdcommissie

Naast de vacatures in het bestuur hebben we ook nog steeds een tekort aan vrijwilligers in de wedstrijdcommissie en de jeugdcommissie. Dit tekort is zelfs zo ernstig dat doorgaan van deze activiteiten onder de huidige omstandigheden niet kunnen plaatsvinden. Er moeten echt mensen bijkomen. Kom op mensen, dit laten we toch niet gebeuren !

Tot slot

Ondanks de bijzondere situatie in 2020 is er door velen binnen de vereniging veel werk verzet. Het bestuur dankt een ieder voor zijn/haar inzet. Voor het komende jaar is er ook nog veel onzeker. Het bestuur zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen en, als daartoe aanleiding is, jullie daarover via de website informeren. Kortom volgt de website regelmatig. Wij rekenen ook in 2021 op jullie betrokkenheid.

Voor nu wensen wij jullie fijne feestdagen en een zeer voorspoedig 2021.