Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

W.H.V. De Karper, hoe staan we er voor ?

terug naar overzicht

Zondag, 4 oktober 2020

Inleiding: In een eerder bericht hebben wij aangegeven dit jaar geen ledenvergadering te zullen houden. Wel is daarbij de toezegging gedaan om een aantal zaken over de afgelopen periode – maar ook alvast voor het komende jaar – nader toe te lichten. Eerst zal een kort resumé worden gegeven over 2019. Vervolgens zullen we iets zeggen over het – bijzondere – lopende jaar 2020 en – waar mogelijk – ook al vast iets zeggen over 2021.

2019

Nadat eind 2018 de organisatie weer volledig ingevuld was, kon in de ledenvergadering op 16 maart 2019 worden vermeld welke de plannen voor het jaar waren. Veel van die plannen konden worden uitgevoerd. Vrijwel alle wedstrijden vonden plaats zoals gepland. Hier en daar moest een andere locatie worden gekozen vanwege de lage waterstand. Ook voor de jeugd kon het een en ander worden georganiseerd. Wel waren er op dat punt zorgen omdat te weinig mensen beschikbaar waren om alles te doen wat we graag wilden. We kunnen melden dat onze vereniging per 1 januari 2019 volledig voldeed aan alle voor waarden m.b.t. de AVG. Veel aandacht werd besteed aan onderhoud. Nogal wat begroeiing moest worden aangepast. Ook de droogte speelde daarbij een belangrijke rol. In financieel opzicht kon het beter. De extra reservering voor onvoorziene zaken moest volledig worden aangewend. We waren dan ook blij toe we vaststelden dat er toch een klein positief saldo was. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Ook is een accountantsverklaring voorhanden. Volledig verantwoording van de cijfers leggen we voor aan de eerstvolgende ledenvergadering. Het volledige jaarverslag 2019 vindt u onder de rubriek diversen op de website


2020

Dit jaar is – zeker ook voor de Karper – een heel bijzonder jaar. Met veel enthousiasme heeft het bestuur eind 2019 een begroting en een jaarplan voor 2020 vastgesteld. In de informatiebijeenkomst op 11 november vorig jaar hebben wij daarover al het een en ander met u gedeeld. Het jaar was nog maar een paar maanden op weg en het Coronavirus gooide roet in het eten. De geplande ledenvergadering moest worden geschrapt. Het bestuur maakte gebruik van de wettelijke mogelijkheden om toch maatregelen te treffen die anders voorbehouden zijn aan de goedkeuring van de ledenvergadering. Het spreekt voor zich dat wij in de eerstvolgende ledenvergadering – nu gepland op maandag 15 maart 2021 – hierover alsnog verantwoording zullen afleggen. Bijna alle geplande wedstrijden moesten worden geschrapt en/of uitgesteld. Slechts een tweetal wedstrijden konden doorgaan, evenals een tweetal 55+wedstrijden. Een totaal onverwacht effect was de groei van het ledental. In de loop van het jaar meldden zich ruim 700 nieuwe leden bij onze vereniging. Het werd nogal wat drukker aan het water, hetgeen ook tot irritaties leidde. Ook de overlast en de achtergelaten rommel nam enorm toe. We konden minder controles uitvoeren dan we gewend waren. Door de Coronamaatregelen was het niet altijd mogelijk de veiligheid van onze controleurs te waarborgen. We hebben afspraken kunnen maken met Politie en BOA’s. Nu het er naar uit ziet dat de maatregelen nog wel even van kracht zullen zijn, zijn we op zoek naar oplossingen voor de nabije toekomst. Begin van het jaar werden we geconfronteerd met vissterfte. In overleg met Sportvisserij Nederland werden onderzoeken uitgevoerd naar de oorzaak hiervan. Er is geen aanwijsbare oorzaak vastgesteld. Mogelijk heeft de zachte winter toch een rol gespeeld. Opnieuw was de droogte een spelbreker. Met name in Meddo moesten de oevers een aantal keren fors worden gerepareerd. In financieel opzicht toch een stevige tegenvaller. De groei van het ledental compenseert dat enigszins. Het jaar nadert zijn einde. Het bestuur zal zich de komende maanden bezig houden met de plannen voor 2021.


2021

In de informatiebijeenkomst van 11 november 2019 hebben wij al aangekondigd in de ledenvergadering van maart 2020 te zullen komen met een voorstel tot contributieverhoging per 1 januari 2021. Nu definitief vaststaat dat er in 2020 geen ledenvergadering meer kan worden gehouden, heeft het bestuur besloten de contributie met ingang van 1 januari 2021 toch te moeten verhogen. Ook een aantal aanpassingen aan de reglementen waren noodzakelijk en zullen per 1 januari 2021 worden doorgevoerd. De diverse vergoedingsregelingen voor vrijwilligers worden niet aangepast. De komende weken gaan we ons bezig houden met de plannen voor het komende jaar. Over het programma bestaat nog wel veel onzekerheid. Onzeker is hoe het Coronavirus zich ontwikkelt en wat er wel en niet mogelijk is. Een groot punt van zorg is het aantal vrijwilligers bij de Karper. Het zal niemand verbazen dat het huidige bestand nogal “vergrijst” en dat betekent voor nogal wat mensen dat zij moeten of willen stoppen. Zo is allerminst zeker of we in 2021 een programma voor de jeugd kunnen uitvoeren. Minimaal 3 tot 5 mensen zijn extra nodig om dit mogelijk te maken. Ook voor het wedstrijdprogramma voor het komende jaar geldt dat. Op dit moment zijn ook hiervoor te weinig mensen beschikbaar. Ook hiervoor geldt dat doorgaan van wedstrijden in 2021 – los van Corona – niet zeker is. Er moeten echt een paar mensen bijkomen om dit mogelijk te maken. Tot slot nog een opmerking over het bestuur. Zoals bekend is ook dat nog steeds niet op volledige sterkte. Ook daar zijn nog steeds vacatures.
Kortom, de vereniging staat er op tal van fronten goed voor. Mooie visvijvers, goede visstand, goede staat van onderhoud, financieel gezond. Toch mist er iets. Geen echt jeugdprogramma, te weinig mensen voor diverse activiteiten, maar ook mensen die zich bestuurlijk willen inzetten. Een te smalle basis voor het goed functioneren van een vereniging met ambities. Niet genoeg kan benadrukt worden dat er mensen moeten komen die zich mee gaan inzetten om dit gestalte te geven. Meld je aan. Vrijwilligerswerk, ook in het bestuur, is veel leuker dan je denkt.


Tot slot

Het bestuur heeft gemeend met deze korte uiteenzetting jullie mee te nemen in het wel en wee van onze vereniging. Niet alles gebeurt op de manier zoals we dat zouden willen. De omstandigheden waarin we ons bevinden rechtvaardigen ons inziens deze handelwijze. Wij vertrouwen er op dat jullie hiervoor begrip hebben. Blijft, dat als jullie het ergens mee oneens zijn, dan wel suggesties of anderszins opmerkingen hebben, jullie ons weten te vinden. Graag leggen wij het dan nog eens uit. Voorts rekenen wij er op dat onze telefoons veel zullen overgaan, in ieder geval van mensen die zich aanmelden om – in welke vorm dan ook – een bijdrage willen aan het wel en wee van onze vereniging leveren.