Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Van de bestuurstafel.

terug naar overzicht

Zondag, 20 september 2020

Bestuursvergaderingen Voor het eerst sinds begin maart heeft het bestuur weer een vergadering gehouden. Door de Coronamaatregelen moesten tal van zaken worden geschrapt. Dat gold ook voor de bestuursvergaderingen. Wel is er de afgelopen maanden regelmatig telefonisch overleg geweest over zaken die aandacht behoefden en waarover een besluit genomen moest worden.


Ledenvergadering/informatiebijeenkomst


In de bestuursvergadering 14 september jl. is o.a. aan de orde geweest wat te doen met de in maart jl. uitgestelde ledenvergadering, immers het bestuur is gehouden verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en informatie te geven over het afgelopen jaar, het lopende en het komende jaar aan de orde is of is geweest. De bedoeling was om in oktober a.s. alsnog een ledenvergadering te houden. Helaas kan ook dat niet doorgaan. Het bestuur acht het niet verantwoord een vergadering te houden die, enerzijds voldoet aan de geldende Coronamaatregelen, maar anderzijds ook recht doet aan de open discussie die het bestuur met de leden wenselijk acht. Bovendien spelen er op dit moment geen zaken die afwijken van het tot nu toe gevoerde beleid. Het voornemen is nu om op 15 maart 2021 – noteer de datum al vast – een ledenvergadering te houden. Het bestuur zal dan alsnog uitvoerig verantwoording afleggen over 2019, maar ook natuurlijk over 2020. Voorts zullen wij de later dit jaar vast te stellen begroting voor 2021 aan de ledenvergadering ter goedkeuring voorleggen.

Kosten voor lidmaatschap 2021

De eerder aangekondigde verhoging van de contributie per 1 januari 2021 gaat wel door. Het bestuur acht zich bevoegd – gezien de bijzondere situatie als gevolg van de Coronamaatregelen – dit door te voeren zonder de goedkeuring van de ledenvergadering. De verhoging is – weliswaar niet in welke omvang – maar wel als zodanig eerder aangekondigd. De jaarvergunning/Vispas W.H.V. de Karper wordt dan € 40,- bij automatische incasso. Bij de acceptgirokaart is dat € 45,- Voor de JeugdVISpas zijn de bedragen resp. € 18,- en € 23,-. Voor online aankoop van vergunningen zijn de tarieven resp. € 47,- en € 25,-. Bij aankoop van een VISpas of JeugdVISpas in de winkel zijn de tarieven resp. € 50,- en € 25,-. De prijzen voor de dag-/weekvergunningen veranderen niet. Het volledige overzicht van de bedragen staat binnenkort op de website.

Aanpassing reglementen

Op enkele punten zullen ook de reglementen worden aangepast. De regels aangaande al dan niet met meerdere hengels vissen en het vissen met afwijkend aas in de periode van 1 oktober tot 1 februari zullen nog een keer worden verduidelijkt .De voorwaarden bij het al dan niet vissen op de genummerde visstekken is het afgelopen jaar veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Ook dit zal in de nieuwe beschrijving van de regels worden opgenomen. Nieuw is/wordt per 1 januari het verplicht stellen van een onthaakmat. Vanaf 1 januari 2021 wordt iedere visser geacht een onthaakmat bij zich te hebben. Tal van verenigingen hebben dat al eerder verplicht gesteld. Sportvisserij Nederland dringt er al enige tijd op aan. Het bestuur meent dat dit ook voor de Karper moet gaan gelden. Geen besluit is genomen over het door Sportvisserij Nederland aanbevolen beleid rond loodvrij vissen. Het bestuur meent dat eerst meer onderzoek nodig is naar de consequenties en de handhaafbaarheid van een dergelijk besluit. Bij de ontvangst van de Vispas voor 2021 zal een bijlage worden verstrekt waarop de per 1 januari 2021 geldende regels worden samengevat. Later dit jaar zullen de aangepaste regels op de website worden gepubliceerd.

Tot slot

Het bestuur realiseert zich dat het besluit om dit jaar geen ledenvergadering te houden verre is van wat een vereniging als de Karper zou moeten willen. Wij menen echter dat dit besluit recht doet aan de situatie waarin we nu een keer met zijn allen in verzeild zijn geraakt.
De komende weken zal in een extra bericht op de website een samenvatting worden geven van de belangrijkste zaken in 2019 en 2020. Voorts zullen wij – al vast – een eerste beschouwing geven op 2021. Het spreek voor zich dat u ons ten allen tijde – waar dan ook over – kunt benaderen.