Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

2019 Jaarverslag W.H.V. De Karper


Inleiding

In het jaarverslag van 2018 schreven we o.a. uitvoerig over de oplossing voor de problemen die in 2017 en begin 2018 waren ontstaan.
De eerste maanden van 2018 werd hard gewerkt om voor de ledenvergadering op 18 maart jl. de plannen gereed te hebben voor de komende jaren en om er voor te zorgen dat er een nieuw bestuur kon aantreden.
De ledenvergadering kreeg een stevige agenda voorgelegd.
Met – enige – trots kon worden gemeld dat we er in geslaagd waren een nieuw bestuur te vinden. De ledenvergadering stemde in met het voorstel Hans Bax, voorzitter; Chris Slotboom, secretaris; Anton Hardiek, penningmeester; Ricardo Schipper, 2e voorzitter en Nico Legters, 2e penningmeester te benoemen. De ledenvergadering bedankte de bestuursleden Martin Giesen en Hans Bax, maar ook de leden van de projectgroep Yanniek Prinsen, Ricardo Schippers, Nico Legters, Dick van der Graaf, Henny Wiegerinck, Marcel Prinsen en Chris Slotboom voor hun inzet gedurende de afgelopen periode. Martin Giesen en Hans Bax werden – gezien hun bijzondere verdienste voor de vereniging – benoemd tot erelid. Later werd nog op informele wijze deze periode afgesloten.
De jaarrekening en het jaarverslag over 2018 werden besproken en vastgesteld. Aan de kwartiermakers/interim-bestuurders Martin Giesen en Hans Bax werd decharge verleend,
De door het bestuur in december 2018 vastgestelde begroting voor 2019 werd uitvoerig besproken en vastgesteld. Het bestuur gaf aan dat er nog wel wat onzekerheden waren, gezien de staat van onderhoud bij de drie kolken. Er was – nog – geen concreet plan voorhanden. Het bestuur zegde toe daar in het najaar op terug te zullen komen.


Organisatieontwikkeling

Nadat eind 2018 de statuten waren gewijzigd en het Huishoudelijk Reglement was vastgesteld heeft het bestuur hieraan nadere invulling gegeven. De diverse taken werden onder de bestuursleden verdeeld en de uitvoering hiervan werd ter hand genomen. Het statutaire adres en het postadres van de vereniging is gewijzigd. De postbus is opgeheven.


Activiteiten in 2019

De bij De Karper gebruikelijke activiteiten konden in 2019 vrijwel allemaal worden uitgevoerd. De geplande wedstrijden werden allemaal gehouden. Soms moest worden uitgeweken naar een andere locatie door de lage waterstand vanwege de droogte.
Zelfs voor de jeugd lukt het ons – met dank aan de mensen die dat mogelijk hebben gemaakt – om de meeste activiteiten – vislessen en jeugdwedstrijden – activiteiten te organiseren. Punt van zorg voor de komende jaren is zeker de bemensing van de jeugdcommissie. Ondanks de inspanningen zijn we er – nog – niet in geslaagd dit weer op peil te krijgen.
De Karper heeft dit jaar weer deelgenomen aan de Nationale Hengeldag, waarbij ook een hengelwedstrijd werd gehouden. De belangstelling was nog niet zo groot. Wel heeft het de nodige publiciteit opgeleverd.
Voorts waren er een tweetal evenementen. In juni gaf Jan van de Bovenkamp van EVEZET een demonstratie over het gebruik van voer. In september werd door Stu Redman – van SENSAS – samen met onze eigen Ricardo Schippers een demonstratie gegeven over met namen het vissen op karper. Aansluitend was er een clinic waar “vissers” werden uitgedaagd om wat de beide experts ons vertelden in de praktijk te brengen. Beide activiteiten zijn redelijk bezocht en voldeden alleszins aan de verwachtingen.


Vrijwilligers

Zorgen over de bemensing van alle vacatures binnen de Karper zijn er nog steeds. Zoals eerde vermeld kon in maart van het verslagjaar een nieuw bestuur worden geïnstalleerd. Toch had het bestuur graag gezien dat meer mensen zich hiervoor beschikbaar hadden gesteld. In het komende jaar zal opnieuw worden geprobeerd mensen hiervoor te interesseren. Ook de mogelijkheid om eens een poosje mee te lopen zal opnieuw onder de aandacht van de leden worden gebracht.
Verder blijven tal van functies in de diverse commissies ngo steeds onvervuld. Duidelijk moet zijn dat een vereniging niet zonder kan. Het bestuur zal er ook het komende jaar alles aan doen hierin verbetering te brengen.


Visstand-/beheer

Visstandbeheer heeft de afgelopen jaren nier veel aandacht gekregen. Al in het voorjaar is hierover binnen het bestuur een discussie gevoerd. Sportvisserij Nederland is gevraagd het eerder uitgevoerd visserijkundig onderzoek in Meddo te actualiseren. Nog net voor de jaarwisseling is de rapportage ontvangen. Begin 2020 zal hierover een besluit worden genomen en aan de ledenvergadering in maar 2020 worden voorgelegd. Intussen zijn, zowel in Meddo als in de Puls – elk – 400 kg – kleine – karpers uitgezet. Om de aalscholvers wat minder ruimte te geven zijn – tijdelijk – een aantal opblaasorka’s op het water geplaatst.


Beheer en Onderhoud

Droogte, waardoor – extreem – lage waterstanden om onze kolken was ook in 2019 een punt van zorg. Mede daardoor is ook de druk op de kosten voor onderhoud sterk toegenomen. Tal van bomen hebben het niet overleefd en moesten worden gerooid. Daarnaast moesten we vooruitlopend daarop ook bomen gekapt onder de stroomdraden in Meddo. Tennet – de beheerder van het stroomnet – sommeerde ons om in Meddo een aantal bomen te verwijderen, omdat deze te dicht bij de kabels kwamen. Het onderhoud werd ook in 2019 voor het merendeel uitgevoerd door de werkgroep onderhoud en beheer. Een deel werd uitbesteed aan Hacron.
Voorts werden we in het najaar geconfronteerd met de aanwezigheid van muskusratten en beverratten. Door de dienst rattenbeheer van het Waterschap Rijn en IJssel werden klemmen en kooien gezet om deze op te ruimen, wat inmiddels is gebeurd. Als gevolg van de droogte en de aanwezigheid van de ratten is op een aantal plaatsen – vooral in Meddo – de oever op een aantal plaatsen verzakt. Momenteel vindt onderzoekplaats naar de meest gewenste oplossing hiervoor. Eind oktober werden we geconfronteerd met een inbraak in het clubhuis bij de Puls. Jammer en erg vervelend natuurlijk.


Kleiput

Een spannend onderwerp in 2019 was de ontwikkeling van de Kleiput aan de Venemansweg. Het is een lang gekoesterde wens om dit prachtige viswater aan de lijst van viswateren van de Karper te kunnen toevoegen. Hoewel we in het voorjaar met het toenmalige college van B&W, gesteund door de toenmalige gemeenteraad – nagenoeg – overeenstemming over de voorwaarden hadden, bleek dat later toch weer niet zo te zijn. Het nieuw aangetreden College wees het voorstel af. De gemeenteraad volgde dit standpunt en de Karper bleef met lege handen achter.


Omgevingsvisie

Gemeenten moeten – als gevolg van nieuwe wetgeving die in 2025 ingaat – een zogenaamde omgevingsvisie vaststellen. De Karper heeft de voorbereidingen hiervan nauwlettend gevolgd om, waar nodig, hierop te reageren als de belangen van de sportvisserij in het geding komen. Dat blijkt – nog – net het geval. In de concept-visie van het College van B&W staat dat bestaande situaties gehandhaafd zullen worden. Eventuele nieuwe plannen zullen aan de nieuwe visie worden getoetst.Sportvisserij Nederland en Hengelsport Federatie Midden Nederland

De Karper is bij beide organisaties aangesloten. Gevolg hiervan is dat een – aanzienlijk – deel van de contributie moet worden afgedragen. “in ruil” daarvoor krijgen de leden de Vispas waarmee we in zeer veel wateren in Nederland – zonder extra kosten – kunnen vissen. Daarnaast zijn beide beschikbaar voor advies over tal van onderwerpen de sportvisserij aangaande. Beide organisaties hebben aangekondigd dat de afdrachten de komende jaren zullen toenemen. Hierdoor zal ook het lidmaatschap van de Karper meten worden aangepast. In de ledenvergadering van maart a.s. zal het bestuur met een voorstel komen.
Een ander punt van aandacht is de zogenaamde “Green Deal Sportvisserij Loodvrij”, waar Sportvisserij Nederland met de Rijksoverheid, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en Dibevo afspraken hebben gemaakt over de reducering – in 2021 met 30% - en het volledig loodvrij maken van de sportvisserij in 2027. De Karper zal hier in 2020 aandacht aan gaan besteden.
De Hengelsport Federatie heeft haar leden er in een onlangs gehouden ledenbijeenkomst op gewezen dat politieke partijen in een aantal gebieden van de waterschappen initiatief nemen om de sportvisserij aan banden te leggen. Sportvisserij Nederland zal – in samenwerking met de aangesloten federaties een publiekcampagne opzetten om hiervoor aandacht te vragen. De karper zal hieraan zeker meewerken, immers wij willen onze sport kunnen blijven beoefenen.


Financiën

2019 was in financieel opzicht bepaald nog geen goed jaar. Weliswaar konden we een klein positief saldo presenteren, echter daarbij moet worden opgemerkt dat de reservering uit 2019 voor onderhoud – groot € 3.000,- – volledig moest worden aangewend. Bovendien werd – hoewel niet begroot – besloten tot aanschaf van vis dat ruim € 3.750, - kostte. Wel is het ons gelukt op een aantal plaatsen kostenbesparingen door te voeren. Ook is er sprake geweest van een toename van het aantal leden. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat we financieel goed uitkwamen. Onzeker is of we het ledenaantal dat inmiddels de 2,000 gepasseerd is, kunnen handhaven. Voor 2020 kon – hoewel de contributie niet is verhoogd – wel een sluitende begroting worden vastgesteld. Ook in de begroting voor 2020 is een voorziening getroffen voor onvoorziene uitgaven van € 4.000, -. In de ledenvergadering op 16 maart 2020 zal de contributie voor 2021 en volgende jaren worden vastgesteld.


Informatiebijeenkomst

In november werd – voor het eerst – een discussie-/informatiebijeenkomst gehouden. De opkomst had beter gekund – ruim 30 leden waren aanwezig – maar het enthousiasme voor het initiatief was groot. Om die reden alleen al kan dit initiatief als geslaagd worden beschouwd en zal zeker in 2020 een vervolg krijgen.
Voor wat de onderwerpen betreft geldt dit zeker. Er was veel discussie over onderhoud en beheer, die willen we wel, maar ook wat wille we absoluut niet. Visstandbeheer, wat doen we met – te – grote vis, welke vissoorten behoeven aandacht. Jeugd, teleurstelling over het afhaken – hoewel alleszins begrijpelijk – van een aantal leden van de jeugdcommissie, maar en vooral hoe nu verder. Controle op naleving van de vergunningen. Kan dat niet wat intensiever en strenger? Evenementen, willen we dat permanent aan de agenda toevoegen? Contributie, wat is een verantwoord bedrag?
Kortom tal van onderwerpen die – kennelijk – ook leven bij onze leden. Het bestuur zegde toe in het voorjaar daar op terug te zullen komen.


AVG

Het zal niemand ontgaan zijn dat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden. Bedrijven en organisaties – dus ook W.H.V. De Karper – dienen voor wat betreft de vastlegging van gegevens van o.a. hun leden maatregelen te treffen die die recht doen aan het geen in de AVG is gesteld.
In de ledenvergadering van 18 maart jl. is het privacy-beleid van de Karper vastgesteld en in de loop van 2019 zijn alle daartoe noodzakelijke maatregelen getroffen. In december heeft – de jaarlijks verplichte – controle en evaluatie op de toepassing van de AVG plaatsgevonden en geconcludeerd kon worden dat de Karper de AVG o vrijwel alle punten op orde heeft. Klein ontbrekende punten zullen in het 1e kwartaal van 2020 worden hersteld.


Tot slot

2019 was geen gemakkelijk jaar. Vrijwel het gehele bestuur was nieuw. Veel moest opnieuw worden besproken. Mensen moeste aan elkaar wennen.
Het bestuur meent dat grote stappen zijn gezet om de Karper weer op de agenda te krijgen. Het komende jaar zal daarin zeer belangrijk worden.
Veel dank is verschuldigd aan de velen – ook buiten het bestuur – die het mogelijk hebben gemaakt om dit te kunnen bereiken.
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat we op de goede weg zijn en dat het gaat lukken van onze vereniging weer een bloeiende club te maken. .

Aldus besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 februari 2020 en goedgekeurd in de ledenvergadering van 16 maart 2020.

Het bestuur

Hans Bax, voorzitter                                                          Chris Slotboom, secretaris

NB Het verslag kon nog niet door de leden worden besproken en vastgesteld omdat vanwege de Coronamaatregelen in 2020 geen Ledenvergadering heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt alsnog op 15 maart 2021.